I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník (dále jen „obcanský zákoník“)

The Green Theory s.r.o.
IC: 09033122
DIC: CZ09033122
se sídlem: Bucharova 2657/12, 158 00, Praha, Ceská Republika zapsané u Mestského soudu v Praze, oddíl C, vložka 329504
Kontaktní údaje: Ester Ajzenstadt
email: hello@thegreentheory.cz
telefon: +420 774 640 664
www: www.thegreentheory.cz
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou cinnost jako spotrebitel, nebo v rámci své podnikatelské cinnosti (dále jen: „kupující“) prostrednictvím webového rozhraní umísteného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.thegreentheory.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou soucástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouve mají prednost pred ustanoveními techto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v ceském jazyce.

II. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

1. Informace o zboží, vcetne uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny vcetne dane z pridané hodnoty.

2. V internetovém obchode jsou zverejneny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchode platí pouze v prípadech, kdy je zboží dorucováno v rámci území Ceské republiky.

3. Prípadné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVRENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující provádí objednávku zboží temito zpusoby:

  • prostrednictvím svého zákaznického úctu, provedl-li predchozí registraci v internetovém obchode,
  • vyplnením objednávkového formuláre bez registrace.

2. Pri zadávání objednávky si kupující vybere zboží, pocet kusu zboží, zpusob platby a dorucení.

3. Pred odesláním objednávky je kupujícímu umožneno kontrolovat a menit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlacítko "Odeslat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnení všech povinných údaju v objednávkovém formulári a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s temito obchodními podmínkami.

4. Neprodlene po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující pri objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavrení smlouvy. Prílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavrena až po prijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o prijetí objednávky je doruceno na emailovou adresu kupujícího.

5. V prípade, že nekterý z požadavku uvedených v objednávce nemuže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozmenenou nabídku. Pozmenená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém prípade uzavrena potvrzením kupujícího o prijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v techto obchodních podmínkách.

6. Všechny objednávky prijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující muže zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doruceno oznámení o prijetí objednávky prodávajícím. Kupující muže zrušit objednávku prostrednictvím emailu na kontaktní adresu prodávajícího uvedený v techto obchodních podmínkách.

7. V prípade, že došlo ke zjevné technické chybe na strane prodávajícího pri uvedení ceny zboží v internetovém obchode, nebo v prubehu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevne chybnou cenu ani v prípade, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle techto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybe bez zbytecného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozmenenou nabídku. Pozmenená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém prípade uzavrena potvrzením o prijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. ZÁKAZNICKÝ ÚCET

1. Na základe registrace kupujícího provedené v internetovém obchode muže kupující pristupovat do svého zákaznického úctu. Ze svého zákaznického úctu muže kupující provádet objednávání zboží. Kupující muže objednávat zboží také bez registrace.

2. Pri registraci do zákaznického úctu a pri objednávání zboží je kupující povinen uvádet správne a pravdive všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském úctu je kupující pri jakékoliv jejich zmene povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém úctu a pri objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Prístup k zákaznickému úctu je zabezpecen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlcenlivost, ohledne informací nezbytných k prístupu do jeho zákaznického úctu. Prodávající nenese odpovednost za prípadné zneužití zákaznického úctu tretími osobami.

4. Kupující není oprávnen umožnit využívání zákaznického úctu tretím osobám.

5. Prodávající muže zrušit uživatelský úcet, a to zejména v prípade, když kupující svuj uživatelský úcet déle nevyužívá, ci v prípade, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo techto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vedomí, že uživatelský úcet nemusí být dostupný nepretržite, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popr. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tretích osob.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Cenu zboží a prípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy muže kupující uhradit následujícími zpusoby:

  • bezhotovostne platební kartou
  • bezhotovostne prevodem na úcet prodávajícího prostrednictvím platební brány

2. Spolecne s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovne jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V prípade platby prostrednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynu príslušného poskytovatele elektronických plateb.

4. V prípade bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splnen okamžikem pripsání príslušné cástky na bankovní úcet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího predem žádnou zálohu ci jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny pred odesláním zboží není zálohou.

6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu úctenku. Zároven je povinen zaevidovat prijatou tržbu u správce dane online, v prípade technického výpadku pak nejpozdeji do 48 hodin

7. Zboží je kupujícímu dodáno:

  • na adresu urcenou kupujícím objednávce

8. Náklady na dodání zboží v závislosti na zpusobu odeslání a prevzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V prípade, že je zpusob dopravy smluven na základe zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a prípadné dodatecné náklady spojené s tímto zpusobem dopravy.

9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo urcené kupujícím v objednávce, je kupující povinen prevzít zboží pri dodání. V prípade, že je z duvodu na strane kupujícího nutno zboží dorucovat opakovane nebo jiným zpusobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dorucováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zpusobem dorucení.

10. Pri prevzetí zboží od prepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v prípade jakýchkoliv závad toto neprodlene oznámit prepravci. V prípade shledání porušení obalu svedcícího o neoprávneném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od prepravce prevzít.

11. Prodávající vystaví kupujícímu danový doklad – fakturu. Danový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, vcetne nákladu na dodání, nejdríve však prevzetím zboží. Odpovednost za nahodilou zkázu, poškození ci ztrátu zboží prechází na kupujícího okamžikem prevzetí zboží nebo okamžikem, kdy mel kupující povinnost zboží prevzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neucinil.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Výrobky obdržené na základe objednávek mohou být vráceny bez udání duvodu do 14 dnu od prevzetí zásilky, a to s ohledem na povahu zboží pouze v neporušeném obalu. V oznámení o odstoupení od smlouvy je potreba uvést, od jaké konkrétní kupní smlouvy Kupující odstupuje. Písemné oznámení o odstoupení musí být odesláno Prodávajícímu do 14 dnu od prevzetí zásilky.

2. Oznámení o odstoupení je možné odeslat elektronicky na hello@thegreentheory.cz, nebo poštou na Bucharova 2657/12, 158 00, Praha. Pro odstoupení od kupní smlouvy muže Kupující využít vzorový formulár, který lze nalézt zde.

3. Po obdržení oznámení o odstoupení Prodávajícím se Prodávající zavazuje tuto skutecnost Kupujícímu obratem potvrdit elektronickou poštou.

4. V prípade, že Kupující odstoupí od smlouvy, úcinky odstoupení nastávají okamžikem dorucení písemného oznámení Prodávajícímu.

5. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bezodkladne na adresu Ve Žlíbku 1800, 193 00, Praha 9, nejpozdeji však do 14 dnu od odstoupení od kupní smlouvy.

6. Penežní cástku, kterou Prodávající od Kupujícího za zboží obdržel, se Prodávající zavazuje vrátit Kupujícímu bezodkladne, nejpozdeji však do 14 dnu od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit prijaté penežní prostredky Kupujícímu dríve, než mu Kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotrebené a neznecištené a je-li to možné, v puvodním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávnen jednostranne zapocíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Prodávající je oprávnen odstoupit od kupní smlouvy z duvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží prerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladne informuje kupujícího prostrednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhute 14 dnu od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny penežní prostredky vcetne nákladu na dodání, které od neho na základe smlouvy prijal, a to stejným zpusobem, poprípade zpusobem urceným kupujícím.

VII. REKLAMACE A VRÁCENÍ VÝROBKU

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že jím prodaný výrobek má v dobe, kdy ho Kupující prevzal, vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující ocekával vzhledem k jeho povaze. Dále Prodávající odpovídá za to, že se prodaný výrobek hodí k úcelu, který Prodávající uvádí nebo který je pro daný výrobek obvyklý, a za jeho odpovídající množství.

2. Kupující má právo reklamovat zboží ve lhute 24 mesícu. Projeví-li se vada ve lhute 6 mesícu od prevzetí zboží, má se za to, že vada existovala již pri prevzetí zboží. Pokud Kupující požaduje reklamaci zboží po uplynutí 6 mesícu od jeho prevzetí, musí Kupující sám prokázat, že vada existovala již v momente prevzetí zboží.

3. Prodávající neodpovídá za prípadné vady výrobku, které vzniknou v zákonné dobe v dusledku opotrebení nebo jeho nesprávného používání.

4. Reklamované zboží zasílejte na adresu Ve Žlíbku 1800, 193 00, Praha 9, nebo kontaktujte Prodávajícího na emailové adrese hello@thegreentheory.cz.

5. Prodávající vydá potvrzení o tom, kdy Kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký zpusob vyrízení reklamace Kupující požaduje.

6. V prípade uplatnení reklamace je nutné zaslat zpet výrobek na adresu Ve Žlíbku 1800, 193 00, Praha 9spolu s identifikací objednávky, v rámci které byl výrobek zakoupen, a s popisem vady.

7. V prípade oprávnené reklamace má Kupující nárok na výmenu vadného výrobku za bezvadný, a nebo právo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdelí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil pri oznámení vady. Provedenou volbu nemuže Kupující zmenit bez souhlasu Prodávajícího.

8. V prípade neúspešné reklamace Prodávající dodá Kupujícímu oduvodnení zamítnutí reklamace.

9. Výrobky nelze zasílat zpet na dobírku. Takto zaslané výrobky nebudou prevzaty. Peníze za vrácené zboží ci za zboží oprávnene reklamované budou Kupujícímu vráceny bez prodlev na sdelený bankovní úcet.

10. V prípade oprávnené reklamace má Kupující na základe vlastní žádosti právo na náhradu
nákladu na dorucení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledne práv z vadného plnení se rídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 obcanského zákoníku a zákonem c. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele.

12. Další práva a povinnosti stran související s odpovedností prodávajícího za vady upravuje reklamacní rád prodávajícího.

VIII. DORUČOVÁNÍ

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemne dorucovat prostrednictvím elektronické pošty.

2. Kupující dorucuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v techto obchodních podmínkách. Prodávající dorucuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém úctu nebo v objednávce.

IX. ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním rádem Ceské Republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se rídí právem Ceské republiky. Tímto nejsou dotcena práva spotrebitele vyplývající z obecne závazných právních predpisu.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) obcanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, vcetne rozvržení stránky, fotek, filmu, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvku, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich cást bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovednost za chyby vzniklé v dusledku zásahu tretích osob do internetového obchodu nebo v dusledku jeho užití v rozporu s jeho urcením. Kupující nesmí pri využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou cinnost, která by mohla jemu nebo tretím osobám umožnit neoprávnene zasahovat ci neoprávnene užít programové vybavení nebo další soucásti tvorící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho cásti ci softwarové vybavení takovým zpusobem, který by byl v rozporu s jeho urcením ci úcelem.

5. Kupující tímto prebírá na sebe nebezpecí zmeny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obcanského zákoníku.

6. Kupní smlouva vcetne obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobe a není prístupná.

7. Znení obchodních podmínek muže prodávající menit ci doplnovat. Tímto ustanovením nejsou dotcena práva a povinnosti vzniklá po dobu úcinnosti predchozího znení obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají úcinnosti dnem 1.11.2020